İshal için Karanfil Kürü

İSHALE KARŞI KARANFİL KÜRÜ İÇİN MALZEMEMELER:
Beyaz Turp
Karanfil
Nane